top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste

Yhdistetty tietosuoja- ja rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §


 

1. Rekisterinpitäjä 

Saara Huhtasaari Consulting 

Gerbeweg, 5712 Beinwil am See

info@saarahuhtasaari.com

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö(t) ja/tai yhteyshenkilö(t)

Saara Huhtasaari

 

3. Rekisterin nimi

Saara Huhtasaari Consulting asiakastieto- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten, asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.

 

Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien suoramarkkinointi sekä sähköinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää ja myös poistaa itsensä automaattisesti postituslistalta painamalla sähköpostiviestin lopussa olevaa ’poistu listalta’ linkkiä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäpäivä (vain pvm/kk). 

 

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakas- ja ostohistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään, heidän itsensä antamana. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakkaan puolelta sekä manuaalisesti asiakassuhteen aikana.

 

Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Saara Huhtasaari Consulting pyrkii luomaan asiakassuhdetta tai on aloittamassa asiakassuhdetta. 

 

Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyiltä itseltään, erilaisten opt-in lomakkeiden kautta, viestintäohjelmien kautta (mm. sähköposti, messenger ja sms), sekä myös fyysisesti tapaamalla jossa he hyväksyvät tietojensa käytön yrityksen markkinoinnissa.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. 

 

Tietoja voidaan säilyttää myös ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla eri pilvipohjaisten palveluntarjoajimme toimesta.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. 

 

Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat automaattisesti vaitiolovelvollisia. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. 

 

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. 

 

Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

11. Evästeiden (cookies) -käyttö

Käytämme sivuillamme cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. 

 

Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

12. Mainonnan kohdentaminen

Sivustolla käytetään Google Ads ja Facebook -mainontaa, joka kohdennetaan sivustollamme vierailleisiin kävijöihin. 

 

Mainonnan tarkoitus on yrityksen palveluiden markkinoiminen ja asiakkaiden sekä asiakasprospektien tiedottaminen. 

 

Tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla internet-selaimeesi ulkopuolisen palveluntarjoajan eväste, käyttämällä sivustoa hyväksyt sen.

 

13. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.


 

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tässä tietosuojaselosteessa viipymättä.

 

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö eri suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Päivitetty 18.12.2023

bottom of page