top of page

HS Vaalikone ja Saaran vastaukset

Päivitetty: 20. marrask. 2023


Saarahuhtasaari.com - Lataa kannattajakortti


Helsingin Sanomien presidentinvaalikone on julkaistu. Ajattelin vastata kysymyksiin blogin muodossa, jotta äänestäjät saisivat tietää, miten minä olisin vastannut eli tässä on HS vaalikone ja Saaran vastaukset, olkaa hyvä.

Demokratiaan kuuluu erilaiset mielipiteet sekä vaihtoehtojen tarjoaminen moneen lähtöön.


Presidentti ja maailma:


1/7 Suomen on jatkettava Ukrainan aseellista tukemista, vaikka tuki muista EU-maista hiipuisi. Vastaus: täysin eri mieltä.


Perustelut: Sota on kestänyt jo lähes kaksi vuotta. Sen sijaan, että Suomi vie aseita Ukrainaan, Suomen tulisi tarjota rauhanneuvotteluja. En halua, että ihmisiä kuolee enää yhtään enempää. Neuvottelupöytä on ainoa inhimillinen ratkaisu - vai aiotaanko taisteluja jatkaa viimeiseen ukrainalaiseen asti?


2/7 Tasavallan presidentin on pyrittävä keskusteluyhteyteen Venäjän kanssa, vaikka Ukrainan sota jatkuisi.

Vastaus: Täysin samaa mieltä


Perustelut: Suomen on ryhdyttävä palauttamaan kahdenvälistä yhteydenpitoa Venäjän johtoon ja hoitaa geopoliittisen aseman tuottamat käytännön kysymykset asianmukaisesti. Naapurisuhteissa tarvitsemme diplomatiaa, sillä se edistää turvallisuuspolitiikkaa paremmin kuin vihamielisyys sekä kommunikoimattomuus.


Presidentti ja maailma:


3/7 Suomen täytyy tiivistää suhteita Yhdysvaltoihin entisestään.

Vastaus: jokseenkin samaa mieltä


Perustelut: On tärkeää, että Suomella on hyvät suhteet Yhdysvaltoihin, mutta en presidenttinä haluaisi syventää idän ja lännen välistä kuilua vaan pyrkisin ylläpitämään diplomaattisia suhteita myös itään.


4/7 Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisen pitää olla Suomen ulkopolitiikan keskeinen tavoite.

Vastaus: Täysin eri mieltä


Perustelut: Konkretia hankkeiden todellisen vaikutuksen suhteen ilmastonmuutoksen torjunnassa on epämääräinen. Myös hyötyjen ja haittojen suhde on arveluttava. Ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä valtaa ollaan keskittämästä hallituksilta pois globaaleille toimijoille. Ilmasto-ongelmaan vedoten tehdään kalliita poliittisia toimia julkisella rahalla. Miten rahalla kompensointi torjuu niin kutsutun ilmastonmuutoksen ja luontokadon?


5/7 Suomen on pyrittävä lisäämään taloudellisia suhteita Afrikan maiden kanssa.

Vastaus: ei samaa eikä eri mieltä


Perustelut: Suomen on hyvä tiivistää useampien tahojen kanssa talous- ja kauppasuhteita. Kehitysmaiden suhteen on löydettävä toimintamalli, joka palvelee puolin ja toisin. Rahan lahjoittaminen on paitsi kallis, myös tehottomaksi osoittautunut tapa tukea näitä maita


6/7 Suomen pitää pyrkiä irrottautumaan taloudellisesta riippuvuudestaan Kiinaan.

Vastaus: Täysin samaa mieltä.


Perustelut: Riippumaton valtio on itsenäinen toimija.


7/7 Sääntöpohjaiseen maailmanjärjestelmään voi yhä luottaa.

Vastaus: Jokseenkin eri mieltä


Perustelut: Viime vuodet ovat osoittaneet, että sääntöjä rikkovat muutkin kuin Venäjän johto.

Perusoikeuksia, ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia poljettiin myös länsimaissa korona-aikana.


Presidentti ja Suomi:


1/3 Presidentin on kyettävä yhdistämään Suomea ja lieventämään vastakkainasetteluja. Vastaus: täysin samaa mieltä.


Perustelut: Presidentti toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. On aika keskittyä kansaa yhdistäviin tekijöihin. Avoin keskustelukulttuuri, toisten kunnioittaminen sekä kuuleminen luo luottamusta, vahvistaa yhteiskuntaa ja vähentää vastakkainasettelua.


2/3 Hallituksen valtaa tulisi kasvattaa ja presidentin valtaa kaventaa ulkopolitiikan johtamisessa.

Vastaus: Jokseenkin eri mieltä.


Perustelut: Viime vuosina presidentin valtaoikeuksia on kavennettu. Mielestäni nykyiset valtaoikeudet tulee säilyttää entisellään ja niihin voitaisiin lisätä takaisin perinteinen oikeus hallituksen hajottamiseen.


3/3 Suomen on valmistauduttava laittamaan rajansa kiinni, jos siirtolaisuus lisääntyy voimakkaasti.

Vastaus: täysin samaa mieltä


Perustelut: Rajat kiinni, jos pakolaisvyöry uhkaa Suomea. Jos asianmukaisia matkustusasiakirjoja ei ole, niin viranomaisten tulee evätä maahantulo ja käännyttää hakija takaisin. Hallitsematon maahanmuutto on turvallisuusuhka.


Puolustus:

1/5 Suomen on irtauduttava jalkaväkimiinat kieltävästä sopimuksesta.

Vastaus: Täysin samaa mieltä.


Perustelut: Halpa ja helppo tapa hidastaa vihollisen etenemistä.


2/5 Suomen tulee laajentaa yleinen asevelvollisuus koskemaan muitakin kuin miehiä.

Vastaus: Täysin eri mieltä


Perustelut: Asevelvollisuuden tulee myös jatkossa olla naisille vapaaehtoinen.


3/5 Jos jokin Nato-maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi, Suomen reserviläisiä pitää voida lähettää sen avuksi.

Vastaus: Täysin eri mieltä


Perustelut: En kannattanut Natoon liittymistä alun alkaenkaan enkä halua Suomen sotkeutuvan muiden maiden sotiin. Suomessa ei ole palkka-armeijaa, toisin kuin monessa muussa maassa. Tämän vuoksi on kohtuutonta, että Suomen reserviläiset ovat velvoitettu muiden jäsenmaiden puolustamiseen.


4/5 Suomen tulee sallia ydinaseiden kuljetukset Suomen kautta.

Vastaus: Täysin eri mieltä


Perustelut: Suomi täytyy säilyttää ydinasevapaana maana.


5/5 Ahvenanmaa pitää säilyttää demilitarisoituna alueena.

Vastaus: ei samaa eikä eri mieltä


Perustelut: Tätä pitäisi kysyä ahvenanmaalaisilta. Ongelma tässä on se, että demilitarisointi rajoittaa Ahvenanmaan puolustamista.


Arvot:

1/15 Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia.

Vastaus: Täysin eri mieltä


Perustelut: Suomi on jo nyt yksi korkeimmin verotetuista maista. Korkeat verot ei ole hyvinvointivaltion tae, koska se kasvattaa tulonsiirtoja. Korkean verotuksen maa pärjää kansainvälisessä kilpailussa heikommin, julkinen sektori vaan paisuu ja se toimii myös karkotteena: osaajat muuttavat ulkomaille.


2/15 Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Vastaus: jokseenkin samaa mieltä


Perustelut: Ahkeruuden ja työnteon tulee palkita sen tekijää. Priorisoimalla oman maan kansalaisten hyvinvointia tehottoman ulkomaanavun sijasta voisimme varmistaa paremman toimeentulon kaikille suomalaisille.


3/15 Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.

Vastaus: täysin eri mieltä


Perustelut: Valtion roolin tulisi olla mahdollisimman pieni. Olen yleisesti ottaen vapaan markkinatalouden kannalla, jossa yritykset ja kuluttajat päättävät mahdollisimman itsenäisesti, mitä tuottavat ja mitä kuluttavat. Tietenkin lainsäädännöllä tulee huomioida tuotannontekijöiden kuten luonnonvarojen käyttöä ja työntekijöiden työolosuhteita.


4/15 Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.

Vastaus: jokseenkin kyllä


Perustelut: Heikoimmista tulee pitää huolta, mutta työnteon tulee kannattaa aina. Kannustinloukkuja tulee purkaa ja sosiaaliturvaa rajata sellaiseksi, ettei se itsessään houkuttele Suomeen lisää elätettäviä.


5/15 Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.

Vastaus: jokseenkin samaa mieltä.


Perustelut: Riippuu yritystoiminnasta, mutta yleisesti olen vapaan markkinatalouden kannalla.


6/15 Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.

Vastaus: jokseenkin eri mieltä


Perustelut: Suomi on hyvä pitää kansainvälisenä, muttei monikulttuurisena. Monikulttuurisuusideologia on muuttuu räikeäksi monikansallisuudeksi, joka demoralisoi ja tuhoaa kansakunnat. Tietyistä maista tulevilla ihmisillä ei ole kykyä eikä myöskään halua edes integroitua. He eivät myöskään ole lojaaleja uudelle maalleen. On vaarana, että kansakunta, jossa useat etnisyydet ja vahvat kulttuurit kohtaavat, ajautuu ennen pitkää sisällissotaan.


7/15 Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.

Vastaus: täysin samaa mieltä


Perustelut: Ensin toki tulisi määritellä, mitä kristityillä arvoilla tarkoitetaan. Lähimmäisen rakkaus, kunnioitus, ystävällisyys ja oikeudenmukaisuus toimivat hyvänä pohjana poliittiselle päätöksenteolle.


8/15 Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.

Vastaus: Täysin eri mieltä.


Perustelut: Tasa-arvolaki ja translaki huomioivat jo sukupuolen moninaisuuden.


9/15 Tottelevaisuus ja auktoriteettien kunnioittaminen ovat tärkeimmät arvot, jotka lapsen tulee oppia.

Vastaus: jokseenkin eri mieltä


Perustelut: Auktoriteettiuskovaisuus ei kuulu demokraattiseen valtioon. Lapselle tulee asettaa rajat, opettaa itsensä rakastamista sekä toisten kunnioittamista. Vanhempien olisi hyvä opettaa lapsille myös kriittisyyttä sekä asioiden kyseenalaistamista.


10/15 Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät. Vastaus: jokseenkin eri mieltä


Perustelut: Päästöjä vähentävään teknologiaa tulee panostaa, mutta ei kunnianhimoisten ja tehottomien hiilineutraaliuteen pyrkivien tavoitteiden kautta, jotka ainoastaan kurjistavat Suomen oloja.


11/15 Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.

Vastaus: Täysin samaa mieltä


Perustelut: Toimivat kansallisvaltiot edellyttävät oman kansan etujen ajamista.


12/15 Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.

Vastaus: jokseenkin eri mieltä


Perustelut: Sitä on arvioitava tilannekohtaisesti, mutta kokonaisvaltaista hyvinvointia ajatellen emme voi alkaa laiminlyödä kumpaakaan. Luonnonvaroja tulee kuitenkin suojella. Ihminen on osa luontoa ja meidän tulisi elää elinympäristömme kanssa symbioosissa.


13/15 Vahva johtaja on Suomelle hyväksi, vaikka hän toimisi sääntöjen rajamailla saadakseen asioita tehtyä.

Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä


Perustelut: Johtajan tärkein tehtävä on huolehtia kansalaistensa hyvinvoinnista. Demokratian, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee olla keskiössä. Vahva johtaja ei edistä sellaisia toimia, jotka siirtävät vastuuta valtiolta tai yksilöiltä ulkopuolisille tahoille. Jos ylhäältä annetut ohjeet rikkovat ihmisten perusoikeuksia, niin vahva johtaja ei noudata niitä.


14/15 Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.

Vastaus: jokseenkin samaa mieltä


Perustelut: On hyvä pitää koko Suomi asutettuna, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Maalaisjärkeä tässäkin saa käyttää.


15/15 Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.

Vastaus: jokseenkin eri mieltä


Perustelut: Tarvitsemme molempia, niin kaupunkeja kuin maaseutuakin. “15 minuutin kaupunki” -kehityksessä voi olla vaarana kaikkien palvelujen keskittäminen ydinkeskustaan.


Lataa Kannattajakortti - saarahuhtasaari.com

1 354 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page